Zijn er subsidies beschikbaar voor onderhoud of aanpassing van kerkelijk vastgoed?

Onderhoud van een kerkgebouw kan hoge kosten met zich meebrengen. Ook aanpassingen voor breder gebruik of het verminderen van gebruikskosten zijn vaak kostbaar. Gelukkig zijn er vanuit de overheid diverse subsidiemogelijkheden. Sommige subsidiemogelijkheden zijn tijdelijk en soms gericht op een specifiek doel of type gebouw of gebruik. Andere subsidiemogelijkheden zijn meer structureel of jaarlijks terugkerend. Van deze laatste volgen enkele voorbeelden:

  • De Subsidie instandhouding rijksmonumenten, beter bekend als de SIM-subsidie. Dit betreft een instandhoudingssubsidie bestemd voor regulier onderhoud van (o.a.) uw kerkgebouw voor een looptijd van 6 jaar. Belangrijk aandachtspunt is de mogelijke hoogte van het subsidiabele bedrag, dit is gerelateerd aan de herbouwwaarde van het gebouw. Daarbij is de subsidie bedoeld voor de instandhouding van de monumentale gebouwdelen, zoals ook aangegeven in de redengevende omschrijving van het monumentenregister van de RCE.
  • De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (SSHM), ook bekend als de herbestemmingssubsidie. Binnen deze regeling is het mogelijk om onderzoek te doen naar herbestemming en in aanvulling hierop een verduurzamingsonderzoek uit te voeren. Naast het subsidiëren van onderzoek zijn ook beperkte maatregelen voor wind- en waterdicht houden subsidiabel in deze regeling. Deze subsidie is niet alleen bestemd voor rijksmonumenten, maar kan ook worden ingezet voor gemeentelijke monumenten en gebouwen zonder monumentenstatus als deze door de gemeente worden aangemerkt als van bijzondere cultuurhistorische waarde.
  • De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Deze subsidieregeling komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Naast bovengenoemde rijkssubsidies zijn er regelmatig subsidiemogelijkheden bij de provincie of gemeente. Soms direct bestemd voor (rijks)monumenten, maar vaak ook gericht op duurzaamheid of (cultureel) gebruik. Daarnaast zijn er diverse stichtingen en fondsen die ook – eenmalig – kunnen bijdragen aan onderhoud van een specifiek gebouwonderdeel, verduurzaming of een masterplan voor breder gebruik. Tot slot kan het Restauratiefonds financiering verzorgen bij restauratie, verduurzaming of herbestemming, met gunstige voorwaarden voor monumenten.