Zijn er subsidies beschikbaar voor onderhoud of aanpassing van kerkelijk vastgoed?

Door: André Hooijer

Onderhoud van een kerkgebouw kan hoge kosten met zich meebrengen. Ook aanpassingen voor breder gebruik of het verminderen van gebruikskosten zijn vaak kostbaar. Gelukkig zijn er vanuit de overheid diverse subsidiemogelijkheden. Sommige subsidiemogelijkheden zijn tijdelijk en soms gericht op een specifiek doel of type gebouw of gebruik. Andere subsidiemogelijkheden zijn meer structureel of jaarlijks terugkerend. Van deze laatste volgen enkele voorbeelden:

  • De Subsidie instandhouding rijksmonumenten, beter bekend als de SIM-subsidie. Dit betreft een instandhoudingssubsidie bestemd voor regulier onderhoud van (o.a.) uw kerkgebouw voor een looptijd van 6 jaar. Belangrijk aandachtspunt is de mogelijke hoogte van het subsidiabele bedrag, dit is gerelateerd aan de herbouwwaarde van het gebouw. Daarbij is de subsidie bedoeld voor de instandhouding van de monumentale gebouwdelen, zoals ook aangegeven in de redengevende omschrijving van het monumentenregister van de RCE.
  • De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (SSHM), ook bekend als de herbestemmingssubsidie. Binnen deze regeling is het mogelijk om onderzoek te doen naar herbestemming en in aanvulling hierop een verduurzamingsonderzoek uit te voeren. Naast het subsidiëren van onderzoek zijn ook beperkte maatregelen voor wind- en waterdicht houden subsidiabel in deze regeling. Deze subsidie is niet alleen bestemd voor rijksmonumenten, maar kan ook worden ingezet voor gemeentelijke monumenten en gebouwen zonder monumentenstatus als deze door de gemeente worden aangemerkt als van bijzondere cultuurhistorische waarde.
  • De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Deze subsidieregeling komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Naast bovengenoemde rijkssubsidies zijn er regelmatig subsidiemogelijkheden bij de provincie of gemeente. Soms direct bestemd voor (rijks)monumenten, maar vaak ook gericht op duurzaamheid of (cultureel) gebruik. Daarnaast zijn er diverse stichtingen en fondsen die ook – eenmalig – kunnen bijdragen aan onderhoud van een specifiek gebouwonderdeel, verduurzaming of een masterplan voor breder gebruik. Tot slot kan het Restauratiefonds financiering verzorgen bij restauratie, verduurzaming of herbestemming, met gunstige voorwaarden voor monumenten.

André Hooijer

Projectleider erfgoed bij Van Hoogevest Architecten
Als projectleider erfgoed houd ik mij dagelijks bezig met de toekomst van gebouwd erfgoed. Sinds mijn start bij Van Hoogevest Architecten in 2003 heb ik veel ervaring op mogen doen in uiteenlopende werkzaamheden en projecten. Vanaf een eerste inspectie tot en met het opstellen van een bestek, van subsidieaanvraag tot het bewaken van de financiën tijdens het gehele proces en toezicht en directievoering in de realisatiefase. Een groot deel van de projecten heeft betrekking op religieus erfgoed. Van grote stadskerken tot een dorpskerk of pastorie.

Door de brede kennis en ervaring die we binnen Van Hoogevest Architecten hebben, is er veel expertise in huis voor het opstellen van haalbare plannen, van initiatiefase tot realisatie. Soms met advies over het regulier onderhoud of duurzaamheid, soms met onderzoek naar haalbaarheid van meer ingrijpende plannen en het begeleiden van de route daarnaartoe.

Het is mooi om te zien hoe - vaak vrijwillige - opdrachtgevers zich inzetten om kerken voor de toekomst te bewaren. In mijn rol als projectleider begeleid en ontzorg ik de opdrachtgever met technische kennis en als aanspreekpunt en contactpersoon voor het gehele proces, van eerste kennismaking tot oplevering van het eindresultaat. Daarbij onderhoud ik het contact met andere partijen als adviseurs en uitvoerenden, maar ook met de overheid. Graag zet ik mij in om door samenwerking tot een mooi resultaat te komen.

Andere artikelen